Algemene voorwaarden

Artikel 1 Algemeen

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst

Artikel 3 Betaling

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken

Artikel 5 Opzegging

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

Artikel 7 Overmacht

Artikel 8 Incassokosten

Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht