Privacy verklaring

Deze verklaring stelt regels op over de verwerking van persoonsgegevens van leerlingen van Groei bij Femke. Het is van toepassing op alle persoonsgegevens van de betrokkene die door Groei bij Femke worden verwerkt. Dit reglement heeft tot doel:

Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt Groei bij Femke zich aan de relevante wetgeving waaronder de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de LBRT.

1. Algemeen

Groei bij Femke respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Ik vind het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd.

Door het bezoeken van de website en het ondertekenen van het toestemmingsformulier gaat u ermee akkoord dat Groei bij Femke uw gegevens overeenkomstig aan deze privacyverklaring gebruikt. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Groei bij Femke.

2. Persoonsgegevens en onze dienstverlening

Wij gebruiken alleen gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig zijn gegeven door personen die onze website bezoeken en/of telefonisch, via de e-mail of door interpersoonlijk contact verkregen zijn en/of door personen die ons een opdracht tot dienstverlening verstrekken. U kunt uw persoonsgegevens opgeven om informatie over diensten aan te vragen en/of een aanmelding voor een dienst te doen.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Groei bij Femke kan uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze diensten op grond van een overeenkomst en/of wanneer u uw persoonsgegevens zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of via de e-mail aan ons hebt verstrekt. Groei bij Femke kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Om de overeenkomst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren moet de betreffende specialist van Groei bij Femke de administratieve- en medische gegevens (bijzondere persoonsgegevens) van de cliënt en/of aanmelder vastleggen. De continuïteit en kwaliteit van de behandeling moet onder alle omstandigheden worden gegarandeerd. Daarom hebben naast de behandelend specialist ook haar waarnemer en overige personen van wie beroepshalve de medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is toegang tot de persoonsgegevens.

Indien een cliënt een leerling betreft wordt veelal de betreffende leerkracht en/of intern begeleider van de leerling op de hoogte gebracht van de overeenkomst en de voortgang van de behandeling. Indien dit niet gewenst is, dient u dit aan te geven bij de behandelend specialist.

4. Voor welk doel verwerken wij persoonsgegevens 

Groei bij Femke verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Groei bij Femke zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan hiervoor aangegeven.

5. Hoe lang bewaart Groeien in vertrouwen persoonsgegevens?

Groei bij Femke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren. Persoonsgegevens die wij hebben ontvangen door aanmeldingen via de website, worden bewaard gedurende een periode van drie maanden na het laatste bezoek aan de website, tenzij Groei bij Femke op grond van een wettelijke bepaling verplicht is de persoonsgegevens langer te bewaren.

Cliëntdossiers worden op grond van de beroepscode van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen (NVO) bewaard gedurende een periode van maximaal 15 jaar na sluiting van het dossier.

Facturatiegegevens, inclusief bijbehorende persoonsgegevens, worden naar richtlijnen van de belastingdienst bewaard.

6. Minderjarigen

In sommige gevallen vraagt Groei bij Femke expliciet toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Indien de gebruiker jonger is dan 16 jaar heeft hij/zij toestemming van zijn/haar ouders of verzorger nodig om persoonsgegevens te verstrekken aan Groei bij Femke. Ouders of verzorgers kunnen te allen tijde de verstrekte gegevens laten aanpassen of verwijderen.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mail@groeibijfemke.nl, dan wordt deze informatie verwijderd.

7. Opvragen persoonsgegevens

Voor het uitvoeren van onze diensten worden persoonsgegevens van cliënt, aanmelder en/of betrokken derden opgevraagd door specialisten van Groei bij Femke. De verwerking van deze gegevens gebeurt op zorgvuldige wijze en met inachtneming van de AVG.

8. Gegevens verstrekken aan derden

Groei bij Femke zal de persoonsgegevens van haar gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij de doorgifte geschiedt aan een door Groei bij Femke voor de in deze privacyverklaring opgesomde doelen ingeschakelde bewerker(s). Groei bij Femke heeft met deze bewerker(s) een overeenkomst gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische- en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen. Eveneens kan Groei bij Femke op grond van wettelijke verplichtingen verplicht zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties. De doorgifte van persoonsgegevens kan ook geschieden aan een medeverantwoordelijke voor de in deze privacyverklaring opgesomde doeleinden.

9. Geen commercieel gebruik van gegevens aan derden

Groei bij Femke stelt onder geen beding uw gegevens ter beschikking aan derden voor commercieel gebruik. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht.

10. Geautomatiseerde besluitvorming

Groei bij Femke neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Groei bij Femke.

11. Bewerkersovereenkomsten

Groei bij Femke heeft met Google een bewerkersovereenkomst gesloten. Groei bij Femke heeft met Boomtestcentrum een bewerkersovereenkomst gesloten voor de digitale analyse van de testresultaten van de LVS-toetsen. 

12. Wijzigen / verwijderen persoonsgegevens

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mochten er fouten in uw dossier staan (feitelijke onjuistheden), dan kunt u contact opnemen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om (delen uit) uw dossier te vernietigen. Dit is geheel overeenkomstig met het bepaalde in de AVG.

Voor alle rechten geldt dat Groei bij Femke in principe ingaat op uw verzoek. Alleen als we van mening zijn dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw kinderen, worden geschaad, kan uw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden.

Indien de gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken of indien de gebruiker vragen heeft over deze privacyverklaring kan de gebruiker Groei bij Femke bereiken op mail@groeibijfemke.nl.

13. Cookies

De website van Groei bij Femke maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op een PC, smartphone of tablet worden geplaatst en worden gelezen door de browser. Deze informatie kan bij een later bezoek worden herkend door de website. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren. Deze cookies worden gebruikt voor de volgende doelen:

De door Groei bij Femke verzamelde gegevens gebruiken wij enkel, in overeenstemming met de wet en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, ter verbetering van onze dienstverlening.

De cookies die uw voorkeuren onthouden kunt u uitschakelen middels uw browserinstellingen. U kunt uw browser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u via de browserinstellingen eerder opgeslagen informatie verwijderen van uw browser. In deze gevallen garandeert Groeien in Vertrouwen niet dat alle diensten en functionaliteiten van de website op een juiste manier werken.

14. In kaart brengen website bezoek

Op de website van Groei bij Femke worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Groei bij Femke gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

15. Google Analytics

Groei bij Femke maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Groei bij Femke in Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, inclusief het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en hierop opgeslagen door Google. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Groei bij Femke te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

16. Beveiligen

Groei bij Femke neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Groei bij Femke maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Neem contact op met Groei bij Femke via mail@groeibijfemke.nl als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, er aanwijzingen zijn van misbruik en/of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Groei bij Femke verzamelde persoonsgegevens.

17. Wijziging van deze privacyverklaring

Groei bij Femke behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Deze privacyverklaring en dit cookiebeleid zijn voor het laatst gewijzigd in juli 2021.